ويژه دانشگاه فرهنگيان داوطلبان بومي جناح و بستك ( مشترك ) - داوطلبان هر دو منطقه مي توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند . 

رشته رياضي فيزيك 

دبيري رياضي ( ١ مرد جناح - ١ مرد بستك ) 

دبيري فيزيك ( ١ مرد جناح - ١ مرد بستك ) 

آموزش ابتدايي ( ٣ مرد جناح - ٣ مرد بستك ) 

آموزش استثنايي ويژه كل استان هرمزگان ( ١ مرد - ٣ زن ) 

 

رشته علوم تجربي 

آموزش ابتدايي ( ٣ مرد جناح - ١ زن جناح - ٣ مرد بستك - ١ زن بستك ) 

تربيت بدني ( ١ مرد جناح - ١ زن جناح - ١ مرد بستك - ١ زن بستك ) 

آموزش استثنايي كل استان هرمزگان ٢ مرد - ٣ زن ) 

 

رشته علوم انساني 

دبيري الهيات و معارف اسلامي ( ١ مرد جناح - ١ مرد بستك )

دبيري جغرافيا ( ١ مرد بستك ) 

دبيري عربي ( ١ زن جناح - ١ زن بستك ) 

راهنمايي و مشاوره ( ١ مرد جناح - ١ مرد بستك ) 

آموزش ابتدايي ( ٣ مرد جناح - ٣ مرد بستك ) 

آموزش استثنايي ويژه كل استان هرمزگان ( ٤ مرد - ٣ زن ) 

 

رشته زبان انگليسي 

دبيري زبان انگليسي ( ١ مرد جناح - ١ مرد بستك )

منبع : . |رشته هاي استخراج شده از دفترچه انتخاب رشته سال تحصيلي ١٣٩٥
برچسب ها : بستك ,جناح ,رشته ,آموزش ,دبيري ,هرمزگان ,استان هرمزگان ,آموزش استثنايي ,آموزش ابتدايي ,رشته علوم ,استثنايي ويژه